• Hbo-bachelor Toegepaste Psychologie Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  NVAO geaccrediteerde opleiding voor het officiële HBO bachelor getuigschrift Toegepaste Psychologie.
  Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie Toegepaste psychologie is als werkveld en als kennisgebied sterk in ontwikkeling. De opleiding toegepaste psychologie sluit aan op deze nieuwe ontwikkelingen. Emotionele intelligentie en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker in het werk van de beroepsgroepen. De diversiteit aan werkzaamheden maakt het werk aantrekkelijk en uitdagend. Belangrijke middelen die u als toegepast psycholoog (TP'er) inzet liggen op het vlak van coaching, counseling en training. Dat vereist dat u de complexiteit kunt hanteren van de onderlinge relaties van de betrokkenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een situatie waarbij ouders, kinderen of jongeren en ook nog collega's betrokken zijn. U moet dan professioneel laveren tussen de verscheidenheid aan belangen van al die betrokkenen. Dat geldt voor mensen die hier voltijd mee bezig zijn, zoals bijvoorbeeld in de hulpverlening. Maar ook voor professionals waarvoor het begeleiden of aansturen van mensen onderdeel is van hun takenpakket, zoals bijvoorbeeld leidinggevenden. Inzicht in psychologische fenomenen en in onderliggende psychologische patronen stelt u als professional beter in staat om het gedrag van anderen te verklaren en te beïnvloeden. Daarmee maakt u uw aanpak effectiever! In de loop van het tweede studiejaar kiest u een specialisatie, waardoor deze opleiding aansluit op uw specifieke wensen. U kunt dan kiezen uit vijf specialisaties: Arbeid en organisatie psychologie Jeugd en ontwikkelingspsychologie Sociaal-maatschappelijke psychologie Gezondheidspsychologie Coaching en training Een toegepast psycholoog richt zich in zijn werk op de mens in zijn voortdurend veranderende sociale omgeving. Deze'mens'als doelgroep is zeer divers, zowel in leeftijd -variërend van jong tot oud- als in sociale en culturele achtergrond. De sociale omgeving is op dit moment zodanig in beweging, dat veel mensen behoefte hebben aan ondersteuning om hierin hun eigen weg te vinden en zelf de regie te kunnen voeren. Het werk van de toegepast psycholoog volgt deze diversiteit, maar heeft als belangrijke rode draad het sociaal agogisch handelen, zij het specifiek vanuit een psychologische invalshoek. De bijdrage van de HBO toegepast psycholoog binnen het sociaal agogisch werk ligt met name in zijn specialisatie in de psychologische dienstverlening en de psychodiagnostiek. Rekening houdend met de individuele diversiteit, zijn er wel enkele algemene doelen te onderscheiden binnen het werkterrein van de toegepast psycholoog, te weten: - de arbeidsbekwaamheid en -bereidheid van werkende mensen; - de individuele ontwikkeling en het lerend vermogen van jeugd en jongeren; - de integratie en participatie van deelnemers aan de maatschappij; - de gezondheid en het welbevinden van volwassenen en ouderen; - de zelfredzaamheid van mensen in diverse levensfasen, leef- en werkomgevingen. De breedte van het beroepsveld en de sterk uiteenlopende situaties waarin u als toegepast psycholoog terecht komt, vereisen dat u uw methodische vakdeskundigheid op een flexibele manier kunt aanpassen aan de specifieke context en leervraag van de mensen die u begeleidt of aanstuurt. Als toegepast psycholoog draagt u ondermeer bij aan het herstellen van het eigen vermogen van mensenom de eigen regie (weer) te voeren over hun (werkend) leven en over hun loopbaan. U beweegt zich hierbij in het spanningsveld tussen wat iemand wil en kan enerzijds en wat de situatie aan ruimte en mogelijkheden biedt anderzijds. Als regel werkt u als toegepast psycholoog in begeleidingssituaties waarbij meerdere personen zijn betrokken en waarbij u een stevige positie in moet nemen om het proces in goede banen te leiden. Dan komt het ook aan op uw'diagnosticerend'vermogen: het herkennen en interpreteren van signalen die een psychologische betekenis (kunnen) hebben. In uw dagelijkse werk biedt u als professioneel toegepast psycholoog ondersteuning bij leerprocessen en gedragsvraagstukken, zowel in de curatieve als preventieve hulpverlening. U opereert daarbij in toenemende mate in de eigen sociaal-maatschappelijke omgeving van de klant. Een omgeving die op dit moment sterk in beweging is. Als toegepast psycholoog staat u daarbij tevens voor de uitdaging om kansen te benutten en te creëren in het kader van innoverende dienstverlening. U kunt daarbij een belangrijke brugfunctie vervullen naar uw collega professionals en hulpverleners. Met uw psychologische bagage kunt u namelijk (meer) begrip kweken voor de psychische aspecten van ziekte en van het gedrag van zorgontvangers. Hetis evident dat u daarvoor communicatief vaardig moet zijn en gevoel moet hebben voor het'samenbrengen'van andere mensen die bij de ondersteuning of zorg betrokken zijn. Dit is natuurlijk slechts een kleine greep uit het soort vraagstukken waarmee u als toegepast psycholoog geconfronteerd wordt. In deze opleiding maakt u kennis met het brede vakgebied, maar krijgt u ook de theoretische bagage en de methodische middelen aangeboden om hierin adequaat uw werk uit te voeren. Voor wie is de opleiding bedoeld? Professioneel toepassen van psychologie is niet strikt verbonden aan specifieke functies. We zien zelden vacatures voor'een Toegepast Psycholoog'. Doorgaans wordt er geadverteerd voor functies met een andere benaming waarbij toegepaste psychologie als opleidingseis wordt vermeld. Dat soort functies zijn bijvoorbeeld: consulent maatschappelijke ondersteuning, re-integratieadviseur, praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk, woonbegeleider, groepsleider bij een zorginstelling, recruiter, mobiliteitscoach, WIA coach, psychodiagnostisch medewerker, loopbaanexpert, ondersteuner assessmentpraktijk en personeelsadviseur. Dit brede beeld komt overeen met de breedte van het Landelijk Opleidingsprofiel voor de HBO-bachelor Toegepaste Psychologie. Vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen mogen we ervan uitgaan dat de arbeidsmarkt voor mensen met een psychologische achtergrond op HBO-bachelor niveau zal aantrekken. Op basis van de algemene prognoses moeten we ook vaststellen dat dit in belangrijke mate een vervangingsvraag is. Zowel in de nieuwe functies als bij de vervangingsvraag ontstaan er nieuwe kansen, zowel voor mensen die al (eventueel in andere functies) binnen arbeidsorganisaties werken als voor mensen op de externe arbeidsmarkt en -niet te vergeten- in toenemende mate zelfstandig opererende'eenpitters'(ZZP'ers). Maar de opleiding is niet alleen bruikbaar als uéén van de vermelde functies zoekt. Juist als u al -met een andere scholingsachtergrond- werkt in dit soort functies is het een geschikte en inspirerende opleiding. U verdiept en versterkt hiermee namelijk uw competenties op het terrein van de toegepaste psychologie. Daarmee wordt uw werk ongetwijfeld boeiender en vergroot u tevens uw kansen om door te groeien naar andere functies. En daarmee wordt de doelgroep van deze opleiding ook breder en is hij bijvoorbeeld ook heel geschikt als u leidinggevende bent.
  Nha


  € 141.00

  Check hier »

Geef een reactie